Studie- og ordensregler

Formål

Studie- og ordensreglerne på Marselisborg Gymnasium har til formål at støtte et positivt og studiefremmende miljø på skolen og bidrage til at respekt, tolerance og åbenhed præger elevernes indbyrdes forhold såvel som forholdet mellem lærere, elever og skolens andre ansatte.


Sociale omgangsformer på Marselisborg Gymnasium

På Marselisborg Gymnasium forventer vi, at alle viser hensyn, omtanke og respekt over for andre både i og udenfor skolen. Gensidig respekt bør komme til udtryk ved, at ingen – hverken fysisk eller verbalt – krænker det frirum, som alle har krav på.
Vi forventer, at der er imødekommenhed, tolerance og accept af retten til forskellighed
Marselisborg Gymnasium accepterer ikke en adfærd, der indebærer elementer af mobning, forulempelse af andre eller skader på andres ejendele. 
Nedsættende omtale af eller chikane mod andre tolereres ikke. Dette gælder også, når man   
udtrykker sig på skrift.


Orientering

Eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler i forbindelse med introduktionsarrangementet, hvor reglerne udleveres. Reglerne er desuden tilgængelige på skolens hjemmeside.


Ordensregler

Ordensreglerne gælder såvel i de skemalagte undervisningstimer som i aktiviteter på eller uden for skolen, der kan relateres til Marselisborg Gymnasium.

Eleverne skal
 • vise ansvarlighed over for skolens inventar og behandle dette og de udleverede undervisningsmidler ordentligt,
 • overholde skolens rusmiddelpolitik,
 • sørge for, at klasseværelserne er ryddelige og at stolene sættes op på bordene/hænges op under bordene efter hver blok og
 • være hensigtsmæssigt påklædt i skoletiden. Dette indebærer, at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære sikkerhedsudstyr efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt, når man opholder sig på skolen.

Konsekvenser

Der vil normalt blive givet en advarsel, inden en sanktion iværksættes. I grove tilfælde af uacceptabel opførsel kan sanktionen ske uden forudgående advarsel.

Man kan
 • blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter eller blive udelukket fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelse registreres som fravær.
 • blive bortvist fra uddannelsen.

Studieregler

Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8:00 og 15:15. Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum.

Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen

 • Det indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og udenfor skolen samt aflevering af opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet.
 • I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren/studieretningsteamet, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelser), der gælder for opfyldelsen af mødepligten.
 • Alle forsømmelser registreres uanset årsag. Forsømmelserne registreres løbende og opgørelsen er tilgængelig for den enkelte elev.
 • Fravær skal meldes til skolen med angivelse af årsag
 • Opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Evt. dispensation herfor aftales med læreren. 
 • Lovligt fravær gives alene til en aktivitet, som er planlagt af en faglærer, en studievejleder eller som er aftalt med skolen.
Hvis skolens ledelse skønner, at deltagelsen ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. Hvis det ikke løser problemet, gives en skriftlig advarsel (som vedrørende elever under 18 år sendes til forældrene) med angivelse af mulige konsekvenser, hvis adfærden ikke ændres.

De mulige konsekvenser er:

 • Indstilling til prøve i alle fag ved skoleårets slutning og ingen årskarakterer.
 • Mistet ret til at gå til eksamen i et eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder enten at man ikke rykkes op i næste klasse, eller at man går til eksamen i pågældende fag et år senere.
 • Bortvisning fra uddannelsen.
 • Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv efter at være blevet indstillet til prøve i alle fag.
 • En elev med et standpunkt på mindre end 2 i gennemsnit kan af rektor nægtes oprykning til næste klasse.
De to sanktioner, ”mistet ret til at gå til eksamen” og ”bortvisning fra uddannelsen” kan også komme på tale, hvis adfærden i undervisningssammenhæng ikke er acceptabel.

Hvis fraværet når et vist omfang, vil skolens ledelse tage stilling til evt. sanktioner, i forbindelse hermed kan der tages hensyn til omfattende sygdom eller andre problemer. Der kan her eventuelt aftales kompenserende undervisning. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og dermed indstilles til prøve i alle fag. I ledelsens vurdering indgår også en bedømmelse af, om eleven har indhentet eller kan indhente det forsømte.

Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået en skriftlig advarsel, kan dog det følgende år få en advarsel uden forudgående samtale.

I specielle tilfælde kan en elev fritages (fx i idræt). Det kan betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget.

Der kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven.


Vedrørende snyd 

Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet. Det kan ofte være fornuftigt at anvende citater, men det afgørende er, at man angiver kilden. 

Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages den følgende eksamenstermin. Jf. Eksamensbekendtgørelsen.

Vedrørende årets arbejde i øvrigt:
Hvis skolen opdager, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd vil opgaven ikke tælle som afleveret. Skolens ledelse træffer afgørelse om, hvilken sanktion der i givet fald skal iværksættes. Hvis det opdages at en elev har snydt med en opgave, følges dette af en skriftlig advarsel til eleven. Den skriftlige advarsel påpeger at:

I gentagelsestilfælde kan snyd medføre:
 • At eleven mister retten til at gå til eksamen i et fag
 • At eleven bortvises fra uddannelsen

Klage

Der kan indgives skriftlig klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktion i forbindelse med ordensregler eller oprykning. Fristen for at klage er 2 uger. Der klages til undervisningsministeriet via rektor, som vedlægger en udtalelse. Denne udtalelse kan klageren kommentere indenfor 1 uge.


Bestyrelsen
19. september 2012www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×